Kích thước bìa 40×60 cm , bloc sử dụng phổ biến là bloc đại 15×20 hay 14,5×20,5 . In metallize , chiết quang, bế nổi 3d , 3d light .

lich 40x60 in metalize

thể loại lich 40×60 – 2017