Chỉ in Tên, Logo ,( hoặc những hình ảnh máng tính thương hiệu) lên mẫu bìa lịch sẵn có của chúng tôi .